Ontbinding Natuurwetpartij 
Saturday, 1 September, 2007, 13:48
Beste lezer,

Tijdens de laatstgehouden Algemene Leden Vergadering van 15 juli 2007 werd besloten om de Vereniging Natuurwetpartij met ingang van diezelfde datum te ontbinden.

Voor de duidelijkheid: de Natuurwetpartij is als politieke organisatie nu ontbonden; het gedachtegoed blijft voortbestaan!

Hommo Huizenga, Nicolette van der Stoel en Willem Nijssen hebben op verzoek van de A.L.V. het gedachtegoed vertaald in een slotmanifest. Joke Avegaart, Herman Veerkamp en Jacques Uijen hebben hierbij ondersteuning geboden.

Dit manifest is tegelijkertijd weer aanleiding om het thema 'authentiek leven' verder uit te werken. Indien u die ontwikkelingen wilt blijven volgen, kunt u de website www.authentiekleven.nl bezoeken. Ook kunt u zich opgeven voor de mailinglist, die gebruikt gaat worden voor nieuws en debat.

Veel waardering gaat uit naar alle leden voor de positieve energie, die zij al die jaren verbonden hebben aan de Natuurwetpartij.

Hartelijke groet,
namens het voormalig bestuur,
Willem Nijssen, ex-voorzitter
  |  permalink  |  related link
concept-notulen Algemene Leden Vergadering Natuurwetpartij 11 juni 2006 
Sunday, 9 July, 2006, 09:39 - Bestuursnieuws
N A T U U R W E T P A R T IJ

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Natuurwetpartij gehouden op 11 juni 2006 in Lelystad.
Aanwezig Joke Avegaart – van Gogh, Jeanine van Nieukerken - de Wilde, Nicolette van der Stoel (penningmeester), Wouter Ekker, Hommo Huizinga, Herman Veerkamp (secretaris), Jacques Uijen en Willem Nijssen (voorzitter)
Afgemeld Pieter van Leeuwen, Lindeke Mast en Bernadette en Peter van Zuidam

1. Welkom
Willem heet de aanwezigen van harte welkom. Met name de heer Ekker die zeer belangstellend aanwezig is.

2. Stilte
Er wordt 5 minuten stilte gehouden.

3. Mededelingen
Vanwege de verkiezingen van volgend jaar is er meer belangstelling voor de NWP. Belangstellenden worden voor een informatieve bijeenkomst uitgenodigd. Gisteren was de eerste lunchbijeenkomst bij Nicolette en Willem thuis met drie geinteresseerden.
Jeanine vertelt dat de Natuurwetmoeders op een laag pitje draaien. Zij onderhoudt wel contact met Miep Bos; Lindeke is er in de marge bij betrokken. Jeanine signaleert wel, dat er veel krachten aan het werk zijn.

4. In- en uitgaande stukken
Ingekomen zijn:
 uitnodiging voor deelname aan de natuurmarkt in Bergeijk;
 het blaadje van de Vereniging voor Basisinkomen;
 blaadje over biotechnologie van het Rathenau Instituut.

5. Notulen ALV 5 juni 2005
Naar aanleiding van de notulen wordt geďnformeerd hoe het met het Humanity’s Team Nederland staat. Dit is niet bekend. Zij mailen onregelmatig een nieuwsbrief rond.
De notulen worden goedgekeurd.

6. Huishoudelijke zaken
De frankeermachine is bij de kringloop ingeleverd.
Jacques huurt formeel het secretariaat. Er komen binnenkort nieuwe onderhuurders in.
Herman en Willem gaan de zolder opschonen en veel wegdoen; er blijft een basisarchief over. Jacques meldt dat hij nog een vrij compleet archief in Vlodrop heeft.
De secretariaatswerkzaamheden verhuizen naar het huis van Herman; Ellen kan van daar uit haar werk voortzetten.


7. Jaarverslag secretaris 2005
Het verslag van Herman wordt doorgenomen. Het verzenden van de nieuwjaarskaart wordt nog toegevoegd.
Overigens wordt het jaarverslag vastgesteld.

8. Jaarverslag van penningmeester 2005
Nicolette licht toe dat het overzicht van baten en lasten niet noemenswaard afwijkt van vorige jaren.
Er zijn minder inkomsten dan vorige jaren i.v.m. het afnemen van het ledental.
Het jaar is voordelig afgesloten; het positief saldo wordt naar de reserves overgeboekt.
Het verslag wordt door de vergadering goed bevonden. Lindeke en Sonja moeten als kascommissie de rekening 2005 nog goedkeuren en ondertekenen.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Sonja en Jeanine.

9. Bestuurssamenstelling
Het bestuur blijft in de huidige samenstelling voortbestaan tot in ieder geval de volgende ALV:
 Nicolette is gekozen in 2005 en moet in 2009 worden herkozen;
 Willem is gekozen in 2003 en moet in 2007 worden herkozen;
 Herman is herkozen in 2004 en moet in 2008 worden herkozen.

10. Rondvraag en sluiting
Er ontstaat een discussie over het gedachtengoed van de NWP.
Als filosofie heeft het eeuwigheidswaarde. Nu het al losgekoppeld is van de TM-filosofie, kan er een niet-dogmatisch politiek manifest uit worden gedistilleerd: een fundamentele, spirituele levensbeschouwing.
Herman stelt vast dat er het gehele jaar geen belangstelling is geweest vanuit de eigen leden. Hij stelt voor om de vereniging op te heffen.
Jacques neemt het voorstel over in die zin, dat het goed zou zijn om ons gedachtengoed als erfstuk te laten landen in een politiek manifest, waar iedereen gebruik van kan maken.
Dat zou een mooie afsluiting zijn van de Natuurwetpartij.
Aldus wordt door alle aanwezigen besloten.
Jacques neemt met Jan Storms contact op met de vraag of hij bereid is om dit manifest te redigeren. Wil Jan dit niet of lukt het contact niet op korte termijn, dan zullen Hommo en Willem zich met die taak belasten. Concept - teksten voor het manifest zullen aan een klankbordgroep worden voorgelegd; deze groep bestaat vooralsnog uit Jacques, Herman en Joke.
Hommo bepleit dat nieuwe inzichten in het manifest verwerkt moeten worden.
Deze klus zal veel werk blijken te zijn; er wordt op gerekend dat dit een of twee jaar kan duren. Daarna doet het bestuur een voorstel aan de leden om de vereniging op te heffen.
Omdat er verder geen vragen zijn en er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering. Aansluitend wordt er, met smaak en dank, gebruik gemaakt van de aangeboden lunch in het restaurant.

NvdS+WN


Kort na de Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur de navolgende verklaring uitgegeven:

“Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Natuurwetpartij van zondag,
11 juni j.l., is door de aanwezigen besloten om de komende tijd te werken aan het opstellen van een politiek manifest.
In dit manifest zal het gedachtengoed van de Natuurwetpartij, zoals beschreven in het boek “Gedachtengoed en Programma” , op toegankelijke wijze en in een leesbaar formaat worden samengevat. Deze samenvatting wordt mogelijk aangevuld met onderwerpen, die de laatste jaren sterk zijn opgekomen.
Het manifest zal door één of enkele partijleden worden opgesteld en door een kleine klankbordgroep op juistheid en zorgvuldigheid worden getoetst.
Nadat het manifest is gereed gekomen zal het zo breed mogelijk worden verspreid onder alle politieke, journalistieke en spirituele netwerken. Dit aanbod zal begeleid gaan van een dringende oproep om zoveel als gewenst gebruik te maken van het gedachtengoed binnen de eigen visie en het eigen programma.
Zodra deze arbeid is gedaan, wat enige tijd in beslag kan nemen, zal het bestuur voorstellen om tot ontbinding van de vereniging over te gaan. Er is geen enkele verwachting dat de Natuurwetpartij als politieke partij in de toekomst nog zal gloriëren.
De enige andere activiteit die het bestuur zal ondernemen, is het houden van de jaarlijkse ALV in de eerste helft van het kalenderjaar.
En natuurlijk zal over de voortgang van het arbeidsproces worden bericht op onze website www.natuurwetpartij.nl . Omdat de Regenboog niet meer wordt uitgebracht, zal vrijwel alle berichtgeving over zaken die onze organisatie aangaan middels de website worden bekendgemaakt.”

  |  permalink
Politiek manifest 
Sunday, 18 June, 2006, 11:21 - Bestuursnieuws
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Natuurwetpartij van zondag, 11 juni j.l., is door de aanwezigen besloten om de komende tijd te werken aan het opstellen van een politiek manifest.

In dit manifest zal het gedachtengoed van de Natuurwetpartij, zoals beschreven in het boek “Gedachtengoed en Programma” , op toegankelijke wijze en in een leesbaar formaat worden samengevat. Deze samenvatting wordt mogelijk aangevuld met onderwerpen, die de laatste jaren sterk zijn opgekomen.

Het manifest zal door één of enkele partijleden worden opgesteld en door een kleine klankbordgroep op juistheid en zorgvuldigheid worden getoetst.

Nadat het manifest is gereed gekomen zal het zo breed mogelijk worden verspreid onder alle politieke, journalistieke en spirituele netwerken. Dit aanbod zal begeleid gaan van een dringende oproep om zoveel als gewenst gebruik te maken van het gedachtengoed binnen de eigen visie en het eigen programma.

Zodra deze arbeid is gedaan, wat enige tijd in beslag kan nemen, zal het bestuur voorstellen om tot ontbinding van de vereniging over te gaan. Er is geen enkele verwachting dat de Natuurwetpartij als politieke partij in de toekomst nog zal gloriëren.

De enige andere activiteit die het bestuur zal ondernemen, is het houden van de jaarlijkse ALV in de eerste helft van het kalenderjaar.

En natuurlijk zal over de voortgang van het arbeidsproces worden bericht op onze website www.natuurwetpartij.nl . Omdat de Regenboog niet meer wordt uitgebracht, zal vrijwel alle berichtgeving over zaken die onze organisatie aangaan middels de website worden bekendgemaakt.

Namens de aanwezige leden op de ALV van 11 juni 2006,

Het bestuur van de Natuurwetpartij.
  |  permalink
Notulen ALV 5 juni 2005 
Saturday, 15 April, 2006, 20:16
N A T U U R W E T P A R T IJ

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Natuurwetpartij gehouden op 5 juni 2005 in Lelystad.

Aanwezig Piet Groot, Joke Avegaart – van Gogh, Hommo Huizinga, Janny van de Boer, Pieter van Leeuwen, Nicolette van der Stoel, Sonja Visser – Fonteyne, Herman Veerkamp, Cyrus Seif, Paul Vaessen, Lindeke Mast, Jacques Uijen en Willem Nijssen (dagvoorzitter)
Afgemeld Jeanine van Nieukerken – de Wilde, Harrie Hutschemakers en Lou Dickhaut

1. Welkom
Willem heet alle aanwezigen van harte welkom. Met name Piet Groot, Paul Vaessen en Janny van de Boer, die alle drie als oude getrouwen naar deze bijzondere bijeenkomst zijn gekomen. Paul maakt als hoffotograaf foto’s.

2. Stilte
Er wordt 5 minuten stilte gehouden.

3. Mededelingen
Er werd een vooraankondiging verstuurd voor deze vergadering op 19 april.
Lindeke heeft haar archief meegenomen voor opslag op zolder; het archief bevat gentechdocumenten en stukken van het wetenschappelijk bureau.
Jeanine gaat door met de Natuurwetmoeders, waarvan de mailinglist wordt beheerd door de zoon van Miep Bos.

4. In- en uitgaande stukken
Het enige stuk betreft een brief over de huurverhoging voor het secretariaat; deze brief heeft Herman naar Jacques doorgestuurd.

5. Notulen ALV 13 juni 2004
De notulen worden goedgekeurd. Met dank aan notuliste Joke.

6. Huishoudelijke zaken
De tafel waaraan we zitten te vergaderen komt nog uit het klooster in Valkenburg, waar Herman en Willem diverse kantoorspullen hebben opgehaald.

7. Jaarverslag secretaris 2004
Herman heeft als plaatsvervangend secretaris enkele highlights uit 2004 op papier gezet. Daaronder het folderen tijdens het bezoek aan Neale Walsch en tijdens de natuurmarkt in Bergeijk, alsook het houden van een workshop “spiritualiteit en politiek” tijdens een ledendag van Humanity’s Team Nederland in november. Jacques benoemt de uitkomst van die workshop als heel belangrijk. HTN heeft geen specifieke politieke werkgroep. Het is een open organisatie waar iedereen op eigen initiatief een activiteit kan ondernemen, zolang die maar binnen de algemene visiestelling van HTN past.
Ook is Herman weer actief als fractie-assistent binnen de gemeentepolitiek van Lelystad.
Met dank aan Herman wordt het verslag vastgesteld.

8. Jaarverslag van penningmeester 2004
Er zijn minder inkomsten dan vorige jaren i.v.m. het afnemen van het ledental. Jacques neemt de kosten van het secretariaat over. Het overzicht van baten en lasten wijkt niet noemenswaard af van vorige jaren.
Het jaar is voordelig afgesloten; het positief saldo wordt naar de reserves overgeboekt.
We hebben meerdere rekeningen, die opengehouden worden om direct voor acties te kunnen gebruiken.
De openstaande post van Zuidam is ingelost met het werk voor de website.
De NWP is weer geregistreerd bij het centraal stembureau voor de komende verkiezingen.
Piet Groot zegt prettig verbaasd te zijn over het feit, dat de vereniging er financieel zo gezond voor staat. De bijzondere melding wordt gemaakt dat Kees van den Bremer een hele goede job als boekhouder doet.
Het verslag wordt door de vergadering goed bevonden. Lindeke en Harrie hebben als kascommissie de rekening 2004 al goedgekeurd en zullen nog voor formele ondertekening zorgdragen.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Lindeke en Sonja.
In de pauze wordt door Paul een foto van de hele groep aanwezigen gemaakt.

9. Transcenderen NWP
Binnen de partij is het proces naar een minder actieve staat al een hele tijd gaande. Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken te noemen waarom dit zo heeft kunnen gebeuren, maar het gevolg blijft hetzelfde: een niet-actieve partij. Vandaar het voorstel van het bestuur om de NWP tijdelijk te transcenderen, totdat het tij keert en we de vereniging binnen zeer korte tijd weer kunnen activeren om al die zaken te ondernemen die op dat moment nodig zijn.
Jacques is het hier helemaal mee eens. Inmiddels blijft Rivierenlaan 164 een spirituele vrijplaats waar alles kan gebeuren zonder dat er vooraf grenzen worden gesteld.
Piet Groot vindt het heel bijzonder, dat de vereniging niet opgedoekt wordt. Er komt naar zijn overtuiging een moment, dat we verder kunnen gaan en dan komt alles goed.
Sonja vindt het fijn dat de hele zaak niet als een nachtkaars uitgaat. Als het bewustzijn verhoogt kunnen we weer doorgaan. Het gaat als een rivier, dan weer snel en dan weer langzaam.
Jacques ziet de NWP als een spiegel voor de maatschappij; wij lieten alles aan de orde komen en pasten niet binnen het systeem. Wij hadden een voortreffelijk programma, maar het werd door anderen niet verstaan. Het is op dit moment onmogelijk om als politieke partij te werken. Let wel: binnen 7 jaar wordt de situatie heel gunstig!
De vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om de NWP te transcenderen tot een niet-actieve staat, totdat andere tijden aanbreken.
Na afloop van de vergadering leggen alle aanwezigen ritueel een object (document, reclamefolder, een button en tenslotte de voorzittershamer) in een glazen kastje. Deze voorwerpen wachten op het moment dat een koene “prins” ze weer oppakt en de vereniging activeert.

10. Juridische consequenties en regelzaken
Hierna volgen in willekeurige volgorde een aantal zaken die tengevolge van het voorgaande besluit geregeld moeten worden:
- de mailinglist wordt gehandhaafd; iedereen die lid is kan zich opgeven
- de kaderlist voor afspraken over vergaderingen wordt opgeschoond; de regiocoördinatoren komen ook op non-actief te staan, waardoor er feitelijk geen hoofdbestuur meer bestaat en nog wel een gewoon bestuur
- de website blijft in de lucht; daar blijven we berichten op plaatsen waar we mee bezig zijn
- de mailinglist van de natuurwetmoeders blijft uiteraard gehandhaafd
- iedereen die lokaal actief is moet daar vooral mee doorgaan; laat het bestuur wel weten waar je mee bezig bent
- uitgezocht wordt of we nog een abonnement hebben voor de frankeermachine
- organisaties kunnen gebruik maken van het secretariaat, maar moeten wel betalen voor gebruikte materialen; de benedenruimte is beschikbaar; boven is het NWP-secretariaat plus enkele verblijfsruimten
- de Regenboog wordt wellicht in andere vorm gehandhaafd
- Jacques houdt financieel het partijgebouw open
- met Ellen zal worden besproken in hoeverre haar werkzaamheden voor het secretariaat doorlopen
- besloten wordt om de contributie met ingang van 1 januari 2006 te halveren, totdat de partij weer actief wordt
- de abonnementen voor de Regenboog worden m.i.v. 1 januari 2005 opgeheven; reeds gedane betalingen worden teruggestort; deze mensen blijven uiteraard wel toekomstige publicaties ontvangen
Tot zover de regelzaken, die door het bestuur zullen worden aangepakt.

11. Afscheid bestuursleden en benoeming nieuw bestuurslid
Sonja treedt terug als bestuurslid. Zij is vanaf het begin in ’92 bij de partij gekomen en later penningmeester geworden. Zij wordt zeer hartelijk bedankt voor al haar inzet.
Jeanine treedt ook terug als bestuurslid. Zij blijft actief binnen de Natuurwetmoeders. Ook Jeanine wordt zeer hartelijk dank gezegd vooral ook voor haar volhardende en altijd blijmoedige inzet.
Joke treedt terug als regiocoördinator, notuliste en als eindredacteur van de Regenboog (samen met Robbert Oosterom, die zeer trouw al die jaren de vormgeving voor zijn rekening heeft genomen). Joke is al die jaren met hart en ziel bij de partij betrokken geweest. Het kost haar ook moeite om haar taken los te laten, maar dit is wel het goede moment voor haar. Joke zal gemist worden vanwege haar vele adviezen, haar kittige kanttekeningen en haar warme persoonlijkheid.
Ook Jacques treedt terug als bestuurslid. Over zijn legendarische bijdrage aan de NWP is aan iedereen alles bekend en daarvan wordt het grote belang in hoge mate erkend. Zonder hem was er waarschijnlijk van een NWP geen sprake geweest. Hij wordt geëerd met weinig woorden.
Jacques wordt door het bestuur voorgedragen als erelid. Dit wordt algemeen gesteund. Omdat hij tevens voorgedragen wordt als erevoorzitter ziet Jacques zelf graag t.z.t. een erebestuur ontstaan, zodat kennis, ervaring en de oorspronkelijke doelstelling bewaard blijven. Het bestuur zal met een voorstel hiervoor komen.
Aan de genoemde leden worden cadeautjes uitgereikt.
In het bestuur blijven Herman als secretaris en Willem als voorzitter zitting houden. Nicolette wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en tevens plaatsvervanger van Sonja als penningmeester.
Nicolette wordt bij acclamatie tot nieuw bestuurslid benoemd.

12. Rondvraag en sluiting
Er wordt niets ingebracht voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering, waarna nog een heerlijk soep wordt uitgeserveerd.

NvdS+WN

  |  permalink
Spiritueel Politiek Initiatief 
Wednesday, 1 March, 2006, 14:03 - elders interessants
Bijeenkomst op initiatief van Jan Roelofs, op 25 maart 2006, te Driebergen.

Samen met een aantal actieve leden blijft het bestuur van de Natuurwetpartij rondkijken naar ontwikkelingen in Nederland op het gebied van spirituele politiek. De achterliggende gedachte is alert te blijven op de kansen om onze unieke kennis en ervaring dienstbaar te maken aan nieuwe serieuze spirituele impulsen in onze samenleving.

Op 25 maart jl. waren twee leden van de Natuurwetpartij, Willem Nijssen en Hommo Huizenga, om die reden in het Antroposofisch Centrum in Driebergen aanwezig bij het initiatief van Jan Roelofs om te komen tot de oprichting van een spirituele politieke partij in Nederland, die meedoet aan de verkiezingen in 2007.

Willem Nijssen heeft van te voren contact gezocht met Jan Roelofs, wat er mede toe geleid heeft dat de vraag: een partij of een stroming?, op de agenda is geplaatst. Hoewel de ambities van Jan Roelofs duidelijk zijn, kwam er deze dag nog geen eensluidend antwoord op deze vraag. Het enthousiasme bij de 60 aanwezigen om krachten te bundelen, was evenwel zo groot, dat besloten is tot een volgende stap.

Op Hemelvaartsdag, 25 mei 2006, is de tweede oprichtingsbijeenkomst gepland. De dag wordt voorbereid door een kerngroep samengesteld uit de aanwezigen. Hommo Huizenga maakt deel uit van dit zeven-manschap, mede om namens de NWP voeling te houden met dit ontluikend initiatief.

Om het ontbreken van vrouwen in de kerngroep te compenseren, is ook een vrouwengroep geformeerd. Haar taak is toe te kijken en in te grijpen wanneer zij dat nodig vindt.


Conclusie

De eerste indruk is goed. Zowel Willem als Hommo hebben een goed gevoel bij het verloop van de dag. Jan Roelofs had de bijeenkomst goed voorbereid en toonde tevens de flexibiliteit om mee te gaan met wat door de aanwezigen werd aangedragen. Er was vertrouwen dat vorm en structuur zullen ontstaan zodra er duidelijkheid is over doel, visie, uitgangspunten en dergelijke, ook al werd die duidelijkheid op deze dag nog niet bereikt. Er werd gesproken vanuit het spirituele paradigma dat ruimte biedt voor een multi dimensionele benadering van maatschappelijke vraagstukken. Voldoende reden voor ons om u langs deze weg nader te informeren over dit opmerkelijke initiatief en betrokken te blijven bij dit initiatief. Wij nemen ons voor u van tijd tot tijd te berichten over deze ontwikkelingen.


De metaforen van Jan Roelofs

Aan het einde van deze beschouwing vindt u de tekst die als begeleiding bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst werd mee gezonden. Wanneer u de moeite neemt het te lezen, dan zult u mogelijk, net als wij, verrast worden door veel herkenbare passages. Het grootste verschil is de bron waar beide uit voortkomen. De basis voor de filosofie en het gedachtengoed van de Natuurwetpartij is reeds in de jaren vijftig gelegd door Maharishi Mahesh Yogi. De basis van het spiritueel politiek initiatief is de gestage groei van de belangstelling voor spirituele zelfontwikkeling in de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. In het woordgebruik komt dit verschil ook mooi tot uitdrukking.


De wisselwerking met de aanwezigen

In groepen van 4 werd deze dag gezocht naar antwoorden op de vraag wat er vooral nodig is voor spirituele politiek. Hier volgt een greep uit de antwoorden:

- spreken in de taal die iedereen verstaat, maar die wel naar binnen leidt,
- geen macht willen; trouw willen zijn aan wie we zijn,
- geen traditionele machten, maar nieuwe krachten,
- niet discrimineren op spiritualiteit,
- "Ken uzelf"; politiek moet meer persoonlijk worden,
- openheid en openbaarheid in de politiek,
- een schaduw-, of spiegelkabinet, dat de politieke onderwerpen in een breder daglicht plaatst, bij voorkeur vanuit 5 dimensies; thema's uitwerken in groepen, in de hoop en de veronderstelling dat de politiek deze denkwijze zal overnemen,
- collectief het morfogenetische veld verlevendigen,
- bezielde lichamelijkheid,
- holistische politieke processen,
- bezig gaan, instappen in een proces van meer omarming, in het besef dat we allemaal zelf op weg gaan; de vorm en structuur zullen zich dan vanzelf tonen,
- houd het simpel, verbind je met jezelf en wordt bewust van je innerlijk, introduceer een nar om het proces speels en dynamisch te houden,
- er ontstaat ook gelijkheid als gevolg van de invloed van natuurlijke ritmes,
- een partij moet voorwaarden scheppend werken.<br>
Aanvullende vragen voor bezinning:
- benoem waar je vóór bent,
- benoem enkele basisprincipes,
- leer van wat anderen reeds ontdekt hebben en al naar voren hebben gebracht,
- hoe kunnen we samen dingen 'ont-regelen',
- wij zijn allen één; we kunnen allen een aandeel leveren,
- waar zijn de jongeren, waar zijn de allochtonen,
- het is allemaal 're-creatie'.


In groepen van 5 werden vervolgens de ideeën gedeeld, die opkwamen bij de volgende vragen:

1. Wat verbindt ons?

2. Hoe sla je de brug tussen het mysterie en de concrete materiele wereld?

3. Waar wordt je enthousiast van, wat is leuk, hoe roep je creativiteit op?

De resultaten van deze gesprekken zijn verder niet integraal behandeld.

Bemoedigend was het om te horen dat de groep het verruimen en ontwikkelen van het bewustzijn van burgers als een belangrijk punt van aandacht zag. Naar voren werd gebracht de directe relatie tussen het collectief bewustzijnsniveau en de acceptatie van spiritueel politieke inbreng in de huidige beleidsterreinen.

Opmerkelijk was hoe weinig van de aanwezigen, die zich toch aangetrokken voelden door dit spiritueel politiek initiatief, op de hoogte leken van het bestaan van de Natuurwetpartij. Dat geeft te denken. Zeker is, dat het ruim 8 jaar geleden is dat de NWP voor het laatst campagne voerde, en aandacht voor zijn bestaan opeiste. In die jaren is zowel de weerstand tegen de klassieke politiek toegenomen, alsook het spiritueel gehalte van het collectief bewustzijn. Waar de NWP, moe gestreden na pioniersjaren van bevlogen inspanning, zich in slaap heeft gebracht, zien we nu elders in de samenleving een nieuwe generatie enthousiaste mensen opstaan. Individualisten die wars zijn van dogmatiek en misschien ook daarom zich niet aangetrokken voelen tot een spirituele partij met een duidelijke signatuur. De werkelijkheid gebiedt te zeggen dat de Natuurwetpartij, in zijn huidige onafhankelijke vorm, niet aan verkiezingen heeft deelgenomen. De op het laatste moment gestrande samenwerking met de Partij voor Maatschappelijk Belang in 2002 zullen de leden zich nog wel herinneren. Met de voorbereiding van die campagne is veel geestelijke en materiele energie in rook opgegaan.

Filosofie, visie en doelstellingen zijn belangrijke bindende factoren, ook voor een politieke partij. Bijna 20% van het partijboek van de NWP behandelt het bindende gedachtengoed dat tevens de toets is voor het partijprogramma (de resterende 80%). Zo zal ook de eerste stap van de nieuwe spirituele partij van Jan Roelofs moeten zijn het formuleren van een zingevende visie en doelstelling. Het zal de basis moeten worden waaraan de nieuwe partij zijn programma kan opgehangen. Het gemak waarmee de genoemde corrigerende vrouwengroep werd geformeerd toont nu reeds dat het klassieke hiërarchische organisatiemodel voor deze groep een achterhaald en inefficiënt station is.

Opmerkelijk ook, was de overeenstemming in deze groep over het denkbeeld dat het beďnvloeden van het 'veld' of het 'morfogenetische veld' tot een reële optie gerekend wordt van spirituele politiek. Wellicht is het Natuurwetpartij idee van door de staat gefinancierde, mediterende stiltegroepen als de speerpunt van spirituele politiek nog een brug te ver, maar de fundering lijkt al wel gelegd. Dus ook hier is er overeenkomst tussen het gedachtengoed van de Natuurwetpartij en ideeën uit de groep.


<em>Met vriendelijke groet, het bestuur van de Natuurwetpartij.


De brief van Jan Roelofs

"De enige die kwaad doet op de planeet is de menselijke onbewustheid." - Eckhart TolleReden en doel van een spiritueel politiek initiatief

'De' politiek is al geruime tijd haar richting, bezieling en verbinding met het volk kwijt, zo wordt wel gezegd. Veel van het gemopper vind ik onterecht; Nederland is nog steeds een ordelijk, redelijk geregeerd land waar welzijn en welvaart voor het overgrote deel van de bevolking binnen bereik zijn. Heel veel gaat hier goed, en het zou bevorderlijk voor het nationale humeur zijn als we ons dat beter beseften.

Maar het is ook waar dat het de politiek aan iets ontbreekt. Volgens mij heeft dat 'iets' te maken met de spirituele dimensie, die inderdaad in geen enkele politieke partij van dit moment herkenbaar aanwezig is. Is dit het moment om daar verandering in te brengen?

Sinds de merkwaardige en verwarrende gebeurtenissen in 2002 is politiek Nederland op zoek. Waar gaat het nou eigenlijk om? Wie zijn wij? Wat zijn onze wortels, onze waarden, waar willen we heen? De komeetachtige opkomst van Pim Fortuyn en zijn dramatische dood deed velen het verlangen voelen en uitspreken naar 'nieuwe politiek'. Dat verlangen is er nog steeds, en zelfs in groeiende mate. Aan 'nieuwe politiek' zijn vele woorden gewijd, maar het blijft een vaag fenomeen.


Bewustzijnspolitiek

Wat nou als we 'nieuwe politiek' opvatten als een politiek waarin ook de innerlijke dimensie meespeelt? Waarin de realiteit niet meer uitsluitend als een uiterlijk verschijnsel wordt gezien, maar waarin 'bewustzijn' en 'spiritualiteit' een rol gaan spelen? Waarin de uiterlijke realiteit beleefd wordt als resultaat en weerspiegeling van de collectieve innerlijke bewustzijnsstaat?

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft een aanzienlijk deel van de bevolking kennis gemaakt met een of andere variant van een spirituele visie op het leven. De term 'New Age' is een beetje uit maar dat neemt niet weg dat veel Nederlanders binnen of buiten religieus verband uitgegroeid zijn boven het gesimplificeerde materialistische wereldbeeld dat de reguliere politiek en media nog lijkt te beheersen. Er is een rijpheid onder de mensen die zich nu ook in de politiek wil uitdrukken. "Nieuwe politiek'.

Volgens mij staan we aan de vooravond van een bewustzijnsdoorbraak. Waar de Nederlandse bevolking naar verlangt, waar de politiek klaar voor is en waar de maatschappelijke problemen om schreeuwen is: een ruimere, diepere visie op de werkelijkheid, waarvan bewustzijn, spiritualiteit en menselijkheid fundamenten zijn.


Spiritualiteit

Nu is 'spiritualiteit' een term waar makkelijk verwarring over ontstaat. Wat ik er mee bedoel:

in essentie zijn we allemaal spirituele, geestelijke wezens. Uit de spirituele eenheid incarneren we als zielen in de afgescheiden, dualistische wereld van de aardse werkelijkheid. Dat doen we om met onze individuele zielereis een bijdrage te leveren aan uitbreiding van het eenheidsbewustzijn. Door onszelf in ons aardse leven te ontwikkelen en te zuiveren, ons bewustzijn al doende te verruimen, geven we aan het leven het grootst denkbare geschenk: ons Zelf.

Die reis van de ziel is lang niet altijd leuk en makkelijk. Vandaar waarschijnlijk onze associaties bij het woord 'zielig'. 'Geestig' of 'aardig', dat willen we wel, maar de brug slaan tussen het rijk van de geest en de aarde - de taak van de ziel - daar komt een hoop weerstand bij kijken.

In ons aards geworstel helpt het enorm als we het spirituele perspectief weer in onszelf kunnen oproepen. Want dan gaan we steeds meer beseffen dat we onze werkelijkheid zelf scheppen, dat we veel meer zijn dan ons ego of onze persoonlijkheid en dat de uiterlijke werkelijkheid een weerspiegeling is van onze innerlijke werkelijkheid. Dit zijn allemaal vruchten van een gegroeid bewustzijn. En in een gegroeid bewustzijn komt vanzelf de spirituele dimensie tot leven.

Er zijn vele wegen die de groei van spiritueel geďnspireerd bewustzijn nastreven; ieder vindt de weg die hem of haar het beste past. De meeste van die wegen stellen zich terughoudend op ten opzichte van het publieke domein. 'In de wereld maar niet van de wereld' wordt uitgelegd als: blijf aan de zijlijn.

De aard van de uitdagingen waar we voor staan aan de ene kant, en de mate van spirituele rijpheid die we - zeker in een land als Nederland - hebben bereikt aan de andere kant, maken duidelijk dat we een nieuwe fase in onze gezamenlijke geschiedenis hebben bereikt, een fase waarin individualistische terughoudendheid niet langer past. Laat je de realiteit echt in je toe, dan komt ieder van ons voor de vraag: ben je bereid het beste van jezelf te geven? Ben je bereid je verantwoordelijkheid te nemen, te gaan staan voor je leiderschap, welke vorm dat ook heeft?

De Nederlandse politiek van de laatste jaren leidt aan een gemis aan bezield leiderschap. Veel mensen voelen dat. Maar wat er nou precies mist, en hoe dat zou kunnen veranderen is een stuk minder duidelijk. In het veelgeprezen maar weinig gelezen tijdschrift Bres schreef ik in 2003 voor het eerst over bezieling in de politiek. Tegenover de heersende 'tweedimensionale politiek' stelde ik een nieuwe, bezielde en bezielende 'driedimensionale politiek'.


Tweedimensionale politiek

De twee dimensies van de reguliere politiek zijn de horizontale en de verticale. De eerste, horizontale dimensie is het domein van het zintuiglijk waarneembare, de materie, het geld. De tweede, verticale dimensie is het gebied van de ideeën, idealen, normen en waarden. Twee figuren die sterk in onze geschiedenis aanwezig zijn en die elk met een van deze dimensies verbonden zijn, zijn de koopman (horizontaal) en de dominee (verticaal). Vaak met elkaar in de clinch, maar in de Nederlandse coalitiepolitiek op elkaar aangewezen. Nu eens is de horizontale dimensie sterker (de paarse kabinetten), dan krijgt de verticale lijn weer meer nadruk (Balkenende 1 en 2).

Ik denk dat we sinds het begin van dit millennium zijn gaan beseffen dat we iets missen. Authenticiteit bijvoorbeeld, eigenheid en echtheid. Voor mij dé verklaring van het succes van Fortuyn: een echte, levende politicus die je ráákte, in positieve of negatieve zin.

Wat we ook missen: diepte. Verdieping in het platte vlak van de tweedimensionale wereld kan worden bereikt als we de verbinding tussen binnen- en buitenwereld weer een plaats geven. In mijn model wordt die verbinding uitgedrukt door de spiraal: een dynamische cirkel.


Driedimensionale politiek

Past de koopman bij de eerste dimensie, de dominee bij de tweede, dan is de derde dimensie het domein van de kunstenaar. Niet de kunstenaar als aparte functionaris, losgemaakt uit de dagelijkse werkelijkheid, opgesloten in een museum of in zijn eigen kunstcircuit, maar de scheppende kunstenaar die we allemaal zijn. Ons vanuit onze innerlijke ruimte uitdrukken in ons leven, dat willen we allemaal. Jammer genoeg krijgen we daar te weinig de kans voor. Maar dat kan veranderen, als we willen dat het verandert.

Op mijn briefpapier treft u de spiraalvorm als dragende basis aan: als deze dimensie ontbreekt resteert uiteindelijk alleen nog de steeds vaker klinkende vraag: 'Waar gáát het eigenlijk om…?'

In onze tweedimensionale wereld reduceren we de werkelijkheid, om haar te kunnen controleren. Maar zo blijven we buitenstaanders in ons eigen leven. De reden dat we dat doen heeft meestal met pijn te maken, of met angst, of met al die andere gevoelens die we niet willen voelen.

Vroeg of laat in ons leven merken we dat dat niet werkt; dat verdediging of ontkenning op korte termijn misschien wel even opluchting geeft, maar ons op langere termijn van onszelf afsnijdt, van onszelf doet vervreemden.
De weg terug is de weg van de bewustwording, die we zowel individueel als collectief gaan.

De individuele bewustwordingsweg begint meestal met het besef dat we vastlopen of vastgelopen zijn. Een crisis (een groot verlies, een schokkende mislukking, een verlammende stagnatie, ziekte) zorgt dat we er niet meer om heen kunnen: ons 'recept voor het leven' werkt niet meer. Bij mij begon dat jaren geleden met de schokkende ontdekking dat ik eigenlijk niets voelde, op momenten dat ik toch wel gevoelens ehoorde te hebben. Het duurde nog wel even voordat ik daar echt aan wilde, maar toen begon een langdurige ontdekkingsreis waarin ik steeds meer lagen van mijn wezen afpelde om - zo dacht ik - uit te komen bij de kern. Als ik die kern eenmaal te pakken had kon ik mijn leven opnieuw ter hand nemen, maar dan goed, zonder fouten en mislukkingen. Een heerlijk optimistisch gevoel gaf dat, hetzelfde gevoel dat ik als jongetje had bij het begin van een nieuw schooljaar - een schoon schrift, nog helemaal zonder vlekken - omdat ik zeker wist: vanaf nu ging ik het allemaal beter doen.

Deze hoopvolle verwachting gaf me jarenlang het motief om door te gaan, om steeds weer te blijven proberen om de strijd tussen goed en kwaad, licht en donker, leven en dood et cetera in het voordeel van de eerste te beslechten. Maar echt lukken deed het nooit: mislukkingen bleven. Het kwaad, het donker en de dood waren niet uit te bannen.


Dualiteit

Geleidelijk aan ging ik beseffen dat er niet zoiets als een zuivere kern bestaat waaromheen al het onzuivere weg moet, maar dat op aarde zuiverheid en onzuiverheid bestaan en dat beide, in elk moment opnieuw, aanvaard dienen te worden. De aardse sfeer is een sfeer van dualiteit.

Pas in aanvaarding kan datgene waar je tegen strijdt, oplossen. Zodra het proces van oplossen verstart tot het vinden van oplossingen, raak je de weg weer kwijt. Want een oplossing veronderstelt een probleem dat opgelost moet worden, dat weg moet, niet mag bestaan. Waarmee je onmiddellijk weer in de valkuil van de dualiteit valt. 'What you resist, will persist'. Niet dat dat erg is, maar het helpt enorm als je je er van bewust bent.

Op weg naar het onvoorwaardelijk leren aanvaarden van de realiteit heb ik veel aan mensen, boeken, ervaringen die me als uitingen van de levensstroom steeds weer de uiteindelijke veiligheid en geborgenheid van het universum laten voelen. Na de aanslag van 11 september 2001 zei een van mijn leraren dat deze gebeurtenis haar opnieuw deed beseffen dat 'veiligheid van binnen zit'.


Padwerk

De nadruk op de innerlijke werkelijkheid, waar onze uiterlijke werkelijkheid een gevolg en uitdrukking van is, is een fundamenteel kenmerk van de vele spirituele stromingen waar we in onze tijd toegang toe hebben. Zo ook van het Padwerk, en spirituele scholingsweg waar ik sinds de tachtiger jaren veel steun en inspiratie aan ontleen. Het Padwerk is gebaseerd op 258 door Eva Pierrakos gechannelde 'lezingen', waarin een entiteit die zich 'de gids' noemt een ontwikkelingsweg aangeeft die het psychologische met het spirituele verbindt. Het leven wordt gezien als een zuiveringsproces waarin het licht van het bewustzijn steeds meer innerlijke hoekjes belicht. Lang heb ik gedacht dat het 'Lager Zelf', zoals het Padwerk het kwaad in allerlei vormen noemt - met de drang om afgescheiden te blijven als diepste wortel - op een bepaald moment uit mijn leven verdwenen zou zijn, als ik maar genoeg mijn best bleef doen. Dat ook dat een illusie is vind ik nog steeds moeilijk te verteren, maar het is wel waar.

Zolang ik hier op aarde leef, houdt het Lager Zelf me fris en scherp, zal ik maar zeggen. Maar dat betekent ondertussen niet dat de kwaliteit van mijn leven er niet met grote stappen op vooruit gegaan is.


Collectieve bewustwordingsweg

Dat brengt me bij de collectieve bewustwordingsweg die we met z'n allen, als mensheid gaan. Nu is 'mensheid' te groot, te abstract om me mee te kunnen identificeren, daarom beperk ik me liever tot 'Het Nederlandse Volk'. Na een paar jaar in Engeland en een paar jaar in Frankrijk te hebben gewoond, kan ik me daar heel goed mee identificeren. Ik ben blij dat ik Nederlander ben, en dat komt niet in de laatste plaats door de relatieve mate van rijpheid van ons collectieve bewustzijn. We staan open voor het onbekende, in onze communicatie is ook ruimte voor gevoelens en voor het spirituele niveau, onze directheid maakt de maskers dunner, tolerantie zit in onze volksaard, en ik vind dat we een volk van goede wil zijn.


Maar reden voor zelfgenoegzaamheid is dat niet, want uitdagingen hebben we genoeg. Onze tolerantie is de afgelopen decennia op veel terreinen verworden tot onverschilligheid, onze openheid voor het onbekende werd tot grenzeloosheid, gevoelens vervormden zich tot emoties waarin we kunnen zwelgen, onze directheid werd hardheid en onze goede wil verwerd tot slapheid.

Zingeving en bezieling zijn sinds midden twintigste eeuw teruggedrongen naar het particuliere domein. Dat was nodig om los te komen van opgelegde invloeden van buitenaf. Net zoals een atheďstische fase nodig is om los te komen van een kinderlijk godsbeeld. Maar we kunnen collectief geen 'nee' blíjven zeggen tegen de realiteit van onze verbondenheid met al het leven. Dat is een doodlopende weg waarin onze samenleving steeds meer gevangen lijkt te raken. Of het nu gaat om de manier waarop we omgaan met de natuur, met de dieren, met onze ouderen en met onze kinderen, met mensen uit andere landen, met onze welvaart, met onze geschiedenis… op alle fronten is een ruimer bewustzijn nodig en mogelijk.

Het is tijd. Tijd dat we de vruchten van onze individuele bewustzijnsgroei gaan bundelen en ook in de politieke arena stem geven aan het spirituele fundament van ons bestaan. De meest geëigende vorm daarvoor lijkt een nieuwe politieke partij, bijvoorbeeld een 'Spirituele Volkspartij'. Maar of dat inderdaad de beste vorm is, of daar voldoende draagkracht voor is en wat dan de belangrijkste programmapunten zijn, daar wil ik het op de 25ste maart met jullie over hebben.

Graag tot dan. Reacties en aanvullingen zijn in de tussentijd van harte welkom.


Jan Roelofs
januari 2006
e-mail: jan.roelofs [at] euronet [punt] nl

  |  permalink

Volgende